Design

Bij het schetsen van een onderwijsontwerp kan het handig zijn een creatieve werkvorm toe te passen, zoals bijvoorbeeld ‘Carpe Diem’. Een storyboard kan helpen bij het nadenken in welke eenheden de cursus (of het nieuwe curriculum) opgedeeld kan worden, welke leerdoelen er in elk onderdeel aan de orde komen en vervolgend meer specifiek te maken welke leeractiviteiten bij deze doelgroep geschikt zouden zijn voor het bereiken hiervan (denk: interactievormen; spelvormen, opdrachtvormen, samenwerkingsvormen). De manier van beoordelen moet hierop ook aansluiten (constructive alignment). Als er bijvoorbeeld gekozen wordt voor een vorm van samenwerkend leren, zou je een formatieve evaluatie van het samenwerkingsproces kunnen inbouwen.

 

De rol die technologie in deze leeractiviteiten speelt kan hier ook al overdacht worden: dit is het moment om op zoek te gaan naar geschikte digitale ondersteuningsmethoden. Door middel van welke didactische principes en instructievormen kunnen we de beoogde leeractiviteiten ondersteunen, en hoe structureren we het leerproces? Welke middelen willen we hierbij inzetten? Kan technologie hierin een meerwaarde betekenen?

 

Nu er (bijvoorbeeld op een storyboard) een eerste schets is van passende leeractiviteiten en de benodigde structuur, kan er nagedacht worden over het plaatsen van lesinhoud. Grote leerinhouden kunnen het best opgesplitst worden in kleinere elementen, waarbij gevarieerd wordt in de vorm waarin deze leerinhouden aangeboden worden (tekst, beelden, animaties, interactieve werkvormen?). Ook de didactische ordening wordt in deze fase bedacht (worden de competenties langzaam opgebouwd, of ondersteunen we just-in-time-competentieontwikkeling in meer overkoepelende opdrachten?).

Belangrijke vragen bij deze fase zijn: welke technologie kan hier worden ingezet om de beoogde leeractiviteiten te ondersteunen? Voldoet beschikbare technologie aan de vereisten om de beoogde leeractiviteiten te ondersteunen, en de manieren waarop we het proces willen gaan begeleiden? Of moeten we op zoek naar andere applicaties, zijn er aanpassingen nodig aan bestaande onderwijsleertechnologie?

 

 

Tip

• In deze fase is het van belang om goed advies in te winnen bij experts op dit gebied, en met andere belanghebbenden en faciliterende partijen in gesprek te gaan (zoals de mediatheek, onderwijsadviserende en professionaliseringsdiensten, faciliterende diensten, en de dienst die gaat over de informatietechnologie). Het kan zinvol zijn hierbij ook een aantal studenten te betrekken die de ontworpen leeractiviteiten gaan uitproberen.

“Carpe Diem"

Downloads

Lijst met blended learning activiteiten.pdf

Contact