MenuSluiten

Asynchrone Online Leerteams

Janneke Louwerse - Docent Nederlands, IvL

Deeltijd studenten van de lerarenopleiding Talen volgen een flexibele leerroute. Daarbij kunnen ze kiezen voor cursussen met weinig contacttijd en veel plaats- en tijdonafhankelijk leren. Door deze schaarse contacttijd kan de sociale en academische binding die studenten ervaren in gevaar komen. Samenwerkend leren draagt juist in sterke mate bij aan de onderlinge betrokkenheid van studenten. We willen daarom deze deeltijdstudenten asynchroon laten samenwerken: samen leren maar met behoud van veel flexibiliteit.

Onze centrale vraag is hoe je onderwijsontwerp er dan uit komt te zien. Dat gaan we proberen uit te zoeken in een Professionele LeerGemeenschap bestaande uit docenten van alle secties talen en studenten. Deze PLG stelt een CIMO op met gezamenlijke ‘outcome’, ontwerpprincipes en meetinstrumenten. Ieder docentlid van de PLG gaat - in co-creatie met een student – deze gezamenlijkheden concretiseren en uitvoeren in een eigen cursus. Na afloop van de experimentperiode vergelijken we de uitkomsten en kunnen we hopelijk komen tot het bieden van concrete handreikingen aan collegadocenten.